خانه هورنو

به جهت تناسبات کشیده زمین ، این چالش وجود داشت که قسمت های مرکزی پلان عملا در هیچ زمانی از ساعات روز نور طبیعی نداشتند. از طرفی برای کارفرما مسئله محرمیت و ساده بودن طرح یک اولویت اساسی بود.

لذا تصمیم گرفتیم ارتباط درون و بیرون پروژه را هم در سناریو ورود و هم در طراحی نما کمرنگ نموده و در عوض به آسمان نگاه کنیم.

همانطور که در گذشته هم از “هورنو”ها برای نورگیری از سقف استفاده می شده است.

تلاش کردیم محصول نهایی از بیرون کاملا بسته و صلب و از داخل کاملا شکفته، سیال و یکپارچه باشد.

مجتمع فرهنگی بنیاد آسمان
ورود به مرحله نیمه نهایی انتخاب شده در لیست برندگان مرحله اول
کلیک کنید
ویلای چهارفصل
بازنشر در وب سایت بین المللی Archilovers.com
کلیک کنید
Previous
Next
موس