خانه هورنو

به جهت تناسبات کشیده زمین ، این چالش وجود داشت که قسمت های مرکزی پلان عملا در هیچ زمانی از ساعات روز نور طبیعی نداشتند. از طرفی برای کارفرما مسئله محرمیت و ساده بودن طرح یک اولویت اساسی بود. لذا تصمیم گرفتیم ارتباط درون و بیرون پروژه را هم در سناریو ورود و هم در […]

ویلا نوژن

این پروژه تمرینی بود برای آنکه بفهمیم معماری چگونه می تواند علاوه بر رویت شدن به عنوان یک شی؛ موقعیت های مشاهده کردن، دیده شدن و بعضا پنهان شدن را همزمان حول یک مسئله سازماندهی کند پروژه با چیدمان سه پاکت فضایی روی هم تعریف می گردد و برنامه پروژه درون و مابین این پاکت […]