عمارت ویلایی شفیعی ها

سایت این پروژه بر روی دامنه کم شیب کوه‌های لواسان قرار داشت. خواسته کارفرما طراحی ویلایی بود که علاوه بر حفظ محرمیت بتواند ارتباط بصری مناسبی با مناظر همجوار خود برقرار کند. (دو خواسته متناقض) تصمیم گرفتیم با ایجاد یک حیاط در دل بنا و شکل گیری فضا‌ها بصورت U شکل حول حیاط به هر […]

مجموعه فرهنگی بنیاد آسمان

در این پروژه با توجه به عملکرد‌های متباین مجموعه ابتدا مخاطبین خود را دسته بندی کردیم. برای هر عملکرد گره مستقلی تعریف کرده، باتوجه به همجواری‌های بستر در زمین پروژه جانمایی نمودیم. هر عملکرد حول یک حیاط شکل گرفت که با اقلیم گرم و خشک انطباق پذیر باشد. سپس شاخص‌ترین قسمت پروژه یعنی برج که […]