سردر دانشگاه میبد

این پروژه به هدف سر و سامان بخشیدن به عبور و مرور ورودی اصلی دانشگاه میبد و طراحی المانی شاخص و درخور معماری این شهر به مسابقه گذاشته شد. در مرحله مطالعات پیش از طراحی مشاهده کردیم عموما سردرهای ورودی چه از لحاظ مقیاس و چه از لحاظ سازماندهی عبور و مرور اولویت اصلی را […]