مجموعه فرهنگی بنیاد آسمان

در این پروژه با توجه به عملکرد‌های متباین مجموعه ابتدا مخاطبین خود را دسته بندی کردیم. برای هر عملکرد گره مستقلی تعریف کرده، باتوجه به همجواری‌های بستر در زمین پروژه جانمایی نمودیم. هر عملکرد حول یک حیاط شکل گرفت که با اقلیم گرم و خشک انطباق پذیر باشد. سپس شاخص‌ترین قسمت پروژه یعنی برج که […]

مجتمع مسکونی الغدیر

این پروژه در زمینی به مساحت 8500 متر مربع با سطح اشغال 40 درصد و تراکم 560 درصد برای طراحی بلوک‌های مسکونی به صورت 14 طبقه روی پیلوت درنظر گرفته شده بود. پس بررسی گزینه های مختلف بخاطر تراکم بالایی که مدنظر کارفرما بود به این نتیجه رسیدیم که طراحی واحد‌ها بصورت بلوک نتیجه چندان […]