خانه هورنو

به جهت تناسبات کشیده زمین ، این چالش وجود داشت که قسمت های مرکزی پلان عملا در هیچ زمانی از ساعات روز نور طبیعی نداشتند. از طرفی برای کارفرما مسئله محرمیت و ساده بودن طرح یک اولویت اساسی بود. لذا تصمیم گرفتیم ارتباط درون و بیرون پروژه را هم در سناریو ورود و هم در […]