انتهای باران یکم

عموما چیدمان یک محیط اداری سنتی با اتاقک ها و دفترهای مجزا به گونه ای طراحی می شود که وضعیت همیشگی، یک وضعیت آرام و بی صداست. ممکن است مدیران بخش طراحی در یک اتاق و مهندس ها در اتاقی دیگر کار کنند. تعاملات بین گروه ها عمدتا برنامه ریزی شده است (مانند جلسه ای […]