مجموعه فرهنگی بنیاد آسمان

در این پروژه با توجه به عملکرد‌های متباین مجموعه ابتدا مخاطبین خود را دسته بندی کردیم.

برای هر عملکرد گره مستقلی تعریف کرده، باتوجه به همجواری‌های بستر در زمین پروژه جانمایی نمودیم. هر عملکرد حول یک حیاط شکل گرفت که با اقلیم گرم و خشک انطباق پذیر باشد.

سپس شاخص‌ترین قسمت پروژه یعنی برج که عملکرد اصلی در آن جانمایی شده بود با توجه به کانسپت «مرز نامعین میان زمین و آسمان» طراحی گردید.

توضیحات کامل درباره کانسپت های طراحی و نحوه شکلگیری طرح در شیت ها آمده است

مجتمع فرهنگی بنیاد آسمان
ورود به مرحله نیمه نهایی انتخاب شده در لیست برندگان مرحله اول
کلیک کنید
ویلای چهارفصل
بازنشر در وب سایت بین المللی Archilovers.com
کلیک کنید
Previous
Next
موس