مرکز مطالعات انرژی های تجدید پذیر

فرم کلی ساختمان بر اساس برنامه ریزی و عملکرد شکل گرفته است اما سعی بر آن بوده که هر تغییر در فرم که به دلیل تطبیق با نیازهای مسئله است در راستای بهینه تر شدن ساختمان هم باشد. لذا ساختمان به صورت پارامتریک شبیه سازی گردید تا هرگونه تغییر در فرم یک خروجی آنالیزشده بر اساس انرژی داشته باشد و طراح بتواند همزمان تمامی جوانب کار را در کنار هم بسنجد

پروسه شکل گیری طرح

انیمیشن معرفی طرح