عمارت ویلایی زیبادشت / آلترناتیو پیشنهادی اول

کارفرما قصد داشت کلبه وسط باغ را تخریب و عمارت جدیدی متناسب با نیازهای جدید خود احداث کند. در ابتدا دو آلترناتیو پیشنهادی در مرحله پرزانته اولیه ارائه شد. آلترناتیو اول با حفظ شرایط موجود باغ و طراحی ساده و اکونومی صرفا با نیازها و پیشنهادهای کارفرما بر روی یک هندسه مربع شکل گرفت و آلترناتیو دوم امکانات بیشتری را جستجو میکرد. درنهایت آلترناتیو دوم مورد تایید کارفرما واقع و ساخته شد.